Ειδήσεις και νέα του Αλίμου

Δήμος Αλίμου: Προκήρυξη για την πρόσληψη 40 ατόμων

Δήμος Αλίμου: Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού

Ο Δήμος Αλίμου ανακοινώνει την πρόθεσή του να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Οι θέσεις αφορούν αποφοίτους Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η πρόσληψή τους θα πραγματοποιηθεί με βάση οκτάμηνη σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ ΣΟΧ.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι εξής:

  1. ΔΕ Οδηγών - 12 θέσεις
  2. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου - 4 θέσεις
  3. ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων - 24 θέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν το εύρος ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Εξαιρούνται από τον περιορισμό αυτό όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, χρησιμοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ, και να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Αυτοπροσώπως.
  2. Με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους και θεωρείται έγκυρη από δημόσια αρχή, σύμφωνα με το proson.
  3. Με ταχυδρομική αποστολή, χρησιμοποιώντας συστημένη επιστολή, προς τα γραφεία της υπηρεσίας στην εξής διεύθυνση: Δήμος Αλίμου, Αριστοτέλους 53, T.K. 174 55, Άλιμος, προς το Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Πασαγιάννη Μ. και κας Νικολάτου Ειρ. (τηλ. επικοινωνίας: 213 2008066-8065).

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει μία μόνο αίτηση και αυτή να αφορά θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η υποβολή αιτήσεων για θέσεις διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις οδηγεί αυτοδικαίως στην ακύρωση όλων των αιτήσεων και στον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.