Αναμνήσεις

Η παραχώρηση το καλοκαίρι του 1946 των Λουτρών Αλίμου ως κέντρο αναψυχής των Βρετανικών Στρατευμάτων

Η παραχώρηση το καλοκαίρι του 1946 των Λουτρών Αλίμου ως κέντρο αναψυχής των Βρετανικών Στρατευμάτων

Στον τόμο-ντοκουμέντο με πολιτικές αποφάσεις-ψηφίσματα της Κοινότητας Καλαμακίου και του Δήμου Αλίμου κατά την περίοδο 1936-2014, που συνέθεσε ο γνωστός συμπολίτης μας Αριστείδης Θωμόπουλος -τ. Δικηγόρος και Δημοτικός Σύμβουλος Αλίμου (1983-2006)-  διαβάζουμε πολλά περιστατικά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στην πόλη μας με τα οποία ασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ένα από αυτά ήταν η παραχώρηση το καλοκαίρι του 1946 των λουτρών Αλίμου ως κέντρο αναψυχής για τη ψυχαγωγία των Βρετανικών Στρατευμάτων.

Τα Λουτρά Αλίμου βρίσκονταν στο σημείο που είναι τώρα το άγαλμα του Στρατηγού Σαράφη, στον Παλαιό Άλιμο.

«Αριθμός αποφάσεως 40, συνεδρίασις της 11.4.1946», με θέμα: «Περί παραχωρήσεως των λουτρών Αλίμου προς χρήσιν των Βρεττανικών Στρατευμάτων».

« . . .Ο κ. Πρόεδρος εκθέτει ότι υπό της υπηρεσίας ψυχαγωγίας των Β ρ ε τ τ α ν ι κ ώ ν Στρατευμάτων εζητήθη επιμόνως η π α ρ α χ ώ ρ η σ ι ς των λουτρών Αλίμου, ίνα τα χρησιμοποιήση ως ένα κέντρον αναψυχής δια το Βρεττανικόν Στρατιωτικόν Προσωπικόν όλων των βαθμών, και των φίλων πολιτών αυτών δια την θερινήν περίοδον από Μαϊου μέχρι Οκτωβρίου 1946./ Κατόπιν της αιτήσεως ταύτης προσήλθεν εις σχετικάς διαπραγματεύσεις μετά του εξουσιοδοτηθέντος, εκ μέρους του Βρεττανού Ταξιάρχου, Κ. Παπαδοπούλου, αποτέλεσμα των οποίων υπήρξεν η εξής συμφωνία: Να παραχωρηθώσιν αι εγκαταστάσεις είς οίαν κατάστασιν ευρίσκονται δια την περίοδον του έτους 1946 επί καταβολή συνολικής αποζημιώσεως δραχ. 20.000.000, πληρωτέας ως εξής: Δραχ. 15.000.000 προκαταβολικώς, το δε εκ δραχ. 5.000.000 υπόλοιπον την 1ην Αυγούστου ε.έ., αι τυχόν προσθήκαι, επισκευαί, εγκαταστάσεις κλπ., θα βαρύνωσι τους ενοικιαστάς . . . (ακολουθούν και άλλοι όροι) . . . Το Κοινοτικόν Συμβούλιον . . . . . ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ Ότι ψηφίζει παμψηφεί την παραχώρησιν των λουτρών Αλίμου, προς χρήσιν των Βρεττανικών Στρατευμάτων δια την θερινήν περίοδον του έτους 1946, υπό τους . . ... αναφερθέντες όρους . . . . ..».